Comunicat de COAPA-LES RETALLADES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ SUPOSEN UNA MAJOR DESPESA PER LES FAMÍLIES DE LES ILLES BALEARS EN TEMPS DE CRISIS

La Confederació d’associacions DE PARES I MARES
D’ALUMNES DE LES ILLES BALEARS ha enviat aquest aquest Comunicat que ha sortit als mitjans. El transcrivim íntegrament.

Davant les informacions donades pel Conseller Rafael Bosch a una reunió amb directors de
primària i secundària ahir matí, la Confederació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA BALEARS) que agrupa a través de les FAPAS de cada illa a més de 270 APIMAS vol expressar la seva indignació per la poca consideració que té aquest Govern traslladant a les famílies el cost dels seus estalvis d’inversió en l’Educació dels nostres fills i filles. Les retallades i retards en el pagament de determinats programes i serveis fets per la Conselleria suposen un cost afegit per a moltes famílies que, la majoria d’elles, estan en una situació econòmica molt difícil que no els permet arribar a final de mes.

– L’eliminació dels Programes de Reforç Educatiu i dels mestres de suport i atenció a la
diversitat suposaran un cost addicional de classes de suport per a les famílies que ho
puguin pagar, encara que la majoria no rebran aquest suport per manca de recursos.

– La supressió dels Programes de Reutilització de llibres de text que suposen un estalvi de
1,6 milions d’euros a la Conselleria implica que moltes famílies hagin de fer una despesa
addicional per comprar el llibres dels seus fills i filles que podem xifrar en torn als 5,5
milions d’euros, només a Educació Primària.

– Els retards en els pagaments i retallades de les ajudes per a menjador escolar o transport
suposen un cost addicional per a les famílies que necessiten d’aquests serveis per
conciliar la seva vida familiar i laboral. Els que no ho poden pagar, es queden sense
menjador ni transport. A Palma és especialment greu el tema del transport en un moment
en que l’Ajuntament ha eliminat la gratuïtat als menors de 14 anys.

– L’eliminació de les ajudes a les Associacions de Mares i Pares i la dificultat actual de
mantenir les activitats extraescolars, també necessàries per conciliar vida familiar i laboral,
suposa un increment del cost d’aquestes activitats per a les famílies i la possible
desaparició d’algunes d’elles per la impossibilitat de fer front al cost per part de les
famílies.

– Els retards en els pagaments als centres educatius han fet que alguns d’ells demanassin a
les famílies i APIMAS aportacions econòmiques extres per pagar els subministraments
bàsics i també material d’oficina i material didàctic (fulls per fer fotocòpies pels exàmens
per exemple, però també per pagar la calefacció durant la passada onada de fred).

Algunes APIMAS han costejat fins i tot cablejat per xarxes, tancaments per protegir equips
informàtics, reparacions de banys, transport dels alumnes al gimnàs i multitud d’altres
mancances fins i tot a obres noves.
Després de totes aquestes retallades i d’algunes altres que seria llarg de relacionar, que afecten directament a l’economia de les famílies i suposen un cost extra per elles, el Conseller Bosch proposa un increment de les aportacions dels alumnes per activitats escolars de 9 euros anuals sobre els 42 euros per Educació Infantil i de 30 euros por Educació Primària, Secundària i Batxillerat establerts per la Conselleria a les Instruccions de Gestió Econòmica dels Centres. El Conseller demostra el gran desconeixement que té del que està passant als Centres Educatius amb aquesta proposta donat que a la gran majoria de centres s’estan demanant aportacions a les famílies molt superiors a aquestes quantitats sobrepassant en alguns casos els 100 euros anuals.
Per altre part, la Conselleria en el seu comunicat de premsa (http://www.caib.es/pidip/comunicats/com-ficha.do?lang=ca&codi=8469140 ) parla de l’ordre del 2004 que regula l’elecció de llengua com a vigent quan a la web de la Conselleria consta com a derogada. El resultat pràctic d’aplicar dita ordre suposaria la necessitat de dotar les aules d’infantil i de primer cicle de dos mestres per fer l’educació per alguns alumnes en castellà i per d’altres en català en un moment en que s’estan produint retallades de mestres i personal de suport així com les relacionades anteriorment que perjudiquen directament a la millora dels index de fracàs escolar del que tant parla el conseller. Vol dir això que la Conselleria disposa de recursos econòmics pel que els interessa i no pel que no els interessa ?
On queda la defensa de la Constitució en que el seu article 27.4 diu que “l’ensenyança bàsica és obligatòria i GRATUÏTA” ? O és que només s’interpreten els articles de la Constitució que interessen i en el sentit que interessa ? No és això politització de l’Educació ?En un moment en que el Ministre d’Educació, José Ignacio Wert, reclama una “joventut implicada i compromesa front a una altre apàtica, despreocupada i desinteressada” el Conseller no pot acusar de politització als alumnes que s’estan organitzant i plantejant debats d’idees i protestes contra retallades que consideren injustes i que els afecten directament en el seu present i futur educatiu.
Reclamam, una vegada mes, una reflexió del Govern, i que es conti amb l’acord de la Comunitat Educativa a la hora de establir prioritats i actuacions que afecten tant profundament a la societat i la ciutadania.

Per a més informació
Fernando Martín Tf. 625505802 President de COAPA BALEARS