Enllulla’t, un interessant programa educatiu sobre Ramón Llull

Enllulla’t és un programa educatiu adreçat a l’alumnat del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu de la proposta és que els alumnes es familiaritzin amb la vida i l’obra de Ramon Llull i en coneguin la importància literària i històrica, alhora que treballen la relació entre els valors que s’hi poden descobrir i la seva pròpia vida quotidiana.

El programa es compon de nou unitats didàctiques independents però complementàries, que en faciliten l’aplicació modular. Així, cada centre educatiu pot triar quines unitats didàctiques incorpora i en quin moment de la seva programació del curs escolar.

Els temes i els continguts de cada unitat han estat específicament dissenyats per a promoure el treball per competències i perquè es puguin desenvolupar en el marc d’una matèria concreta. Hem volgut proporcionar un material d’aplicació transversal per repartir la càrrega lectiva en les diverses àrees de coneixement del currículum escolar, sense centrar-nos exclusivament en les àrees que solen ocupar-se de Ramon Llull, les de Llengua catalana i literatura.

Més informació a  http://enllullat.cat/ramon-llull/